06/10/2009: Ένταξη πασχόντων από πρωτοπαθή (συγγενή) ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων που υποβάλλονται θεραπευτικά σε εγχύσεις ανοσοσφαιρίνης, στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης πασχόντων από συγγενή αιμολυτική αναιμία και συγγενή αιμορραγική διάθεση

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Β 1066/03-06-2009, κοινή υπουργική απόφαση με την οποία εγκρίνεται η ένταξη από το έτος 2010 των πασχόντων από πρωτοπαθή (συγγενή) ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων που υποβάλλονται θεραπευτικά σε εγχύσεις ανοσοσφαιρίνης, στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης πασχόντων από συγγενή αιμολυτική αναιμία και συγγενή αιμορραγική διάθεση σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την υπ’ αριθμ. Γ4/Φ167/2073/13.8.1982 (ΦΕΚ 640/τ.Β΄/31.8.1982) κοινή υπουργική απόφαση όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.