Δήλωση συγκατάθεσης

Προυπόθεση για την καταγραφή των ασθενών είναι η συγκατάθεσή τους υπογράφοντας την αντίστοιχη δήλωση συγκατάθεσης:

Δήλωση συγκατάθεσης για ενήλικες ασθενείς

Δήλωση συγκατάθεσης για παιδιατρικούς ασθενείς (από Γονέα – Γονείς ή Κηδεμόνα)