Πρωταρχικώς αντισωματικές ανεπάρκειες

  • Μείωση όλων των τάξεων των Ανοσοσφαιρινών με μειωμένα ή απόντα Β κύτταρα

  • Μείωση των IgG, IgA με χαμηλά Β κύτταρα

  • Μείωση των IgG, IgA με αυξημένη ή φυσιολογική IgM και φυσιολογικό αριθμό Β κυττάρων

  • Ανεπάρκειαι ισοτύπου ή ελαφράς αλύσου με φυσιολογικό αριθμό Β κυττάρων

  • Ανεπάρκεια ειδικών αντισωμάτωνμε φυσιολογικά επίπεδα ανοσοσφαιρινών και Β κυττάρων

  • Παροδική Υπογαμμασφαιριναιμία της νηπιακής ηλικίας με φυσιολογικό αριθμό Β κυττάρων