Συγγενή ελλείμματα των φαγοκυττάρων (ως προς τον αριθμό, ή/και την λειτουργία)

  • Βαρειά συγγενής ουδετεροπενία
  • Kostmann νόσος
  • Κυκλική ουδετεροπενία
  • Φυλοσύνδετη ουδετεροπενία/δυσπλασία
  • Ανεπάρκεια μορίων προσκόλλησης
  • Χρόνια Κοκκιωματώδης Νόσος
  • Ανεπάρκεια υποδοχέα IL-12 και IL-23
  • Ανεπάρκεια υποδοχέα ΙFΝ-γ
  • Ανεπάρκεια STAT1