Αυτοφλεγμονώδεις διαταραχές

  • Οικογενής Μεσογειακός πυρετός
  • Υπέρ IgD σύνδρομο
  • Muckle-Wells σύνδρομο
  • NOMID ή CINCA σύνδρομο